Redakcja

jr

Janina Radziszewska – Redaktorka naczelna

Adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół kultury popularnej, antropologii przestrzeni i tożsamości kulturowej Dolnego Śląska. Jest autorką książki Biblioteka opowieści. Wizerunek górali tatrzańskich w piśmiennictwie polskim XIX wieku (Wrocław 2009), a także współredaktorką wielu książek. Od 2008 roku jest członkiem redakcji czasopisma Tematy z Szewskiej.


km

Katarzyna Majbroda – Redaktorka językowa

Adiunkt w Katedrze  Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Literaturoznawca i antropolog, miłośniczka dobrej literatury i współczesnego teatru.  Zajmuje się teorią literatury XX i XXI wieku, krytyką feministyczną i genderową, metodologią i teoriami antropologii społeczno-kulturowej. Jej zainteresowania dotyczą także krytyki kulturowej oraz dyskursów  postzależnościowych w naukach humanistycznych i społecznych. Od jakiegoś czasu praktykuje antropologię miasta i edukacji.  Autorka książek pt. Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dyskurs, poznanie z odmiennej perspektywy (2013), Clifford Geertz’s Interpretive Anthropology. BetweenText, Experience and Theory (2015).


Joanna Tomaszewska – Redaktor techniczny

Doktorantka w Katedrze  Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się nienormatywnymi strategiami reprodukcyjnymi, zainteresowana kwestiami cielesności, biowładzy i transhumanizmu oraz edukacją antydyskryminacyjną.